Reference: 190
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Services
Technology/Service: Business Planning
Location: Sofia Bulgaria
Company name: SWECO
Posting email: office@sweco.bg
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
Picture:
Sweco е международна консултантска и технологична компания с проекти в около 80 страни по света. Sweco е член на скандинавската фондова борса OMX в Стокхолм.
 
Свеко Енергопроект АД е постоянно представителство в България, работещо в няколко сектора:
 
Eкологична хидроенергия:
Проектиране на малки ВЕЦ, хидротехнически съоръжения, предпроектни проучвания, идейни проекти, технически проекти, рехабилитация, техническа помощ, авторски надзор.
 
Гражданско и промишлено строителство:
Aдминистративни и жилищни сгради; промишлени сгради и съоръжения; конструктивно моделиране и анализи;
конструктивно обследване и рехабилитации; бетонни и стоманобетонови конструкции; метални конструкции.
 
Инфраструктура:
Проектиране на пътища, мостове, пристанища и железопътни линии.
 
Устойчиво развиващ се град:
Концепция за устойчиво градско развитие, базирана на комплексен подход за намаляване на вредните емисии от цели градски райони, интегрирани системни решения за енергоснабдяване, транспорт, третиране на отпадъците, ландшафтно проектиране и други фактори.
 
 
1574 София, бул. "Шипченски проход" 65, ет. 4
 
Т: +359 (2) 80 72 600
F: +359 (2) 971 95 96
E: office@sweco.bg